ZASADA WZAJEMNEJ POMOCY

To nieszczęście, złe fatum jest jednak amoralne — nie jest interpretowane jako słuszna kara za czyjeś grzechy i może być zażegnane przez wykonanie odpowiednich ob­rzędów oczyszczających. Tego typu zdarzenie należy do ogólnej kategorii malwezi, tzn. złych znaków. Zapobieganie lich skutkom odbywa się za pośrednictwem członków obcego klanu, z którym klan, do którego należą winni wywo­łania malwezi, pozostaje w szczególnym stosun­ku partnerstwa bujwanyina. Grupa podobnie jak klan, którego jest częścią [ — ma charakter egzogamiczny. Wewnątrz obo­wiązuje zasada wzajemnej pomocy. Należy od­wiedzać się nawzajem w przypadku choroby, brać udział w pogrzebie krewnych, ich powino­watych i potomstwa, dostarczać części płatności ślubnej, pomagać sobie w płaceniu grzywny i odszkodowań, przeprowadzać wewnątrz grupy obrzędy oczyszczające wdowy i wdowców po śmierci ich współmałżonków, wybierać osoby, które będą dziedziczyć cienie zmarłych przod­ków, tzw. mizimu, a w razie potrzeby wspoma­gać się jadłem, wszelkimi darami i usługami — w systemie przedkolonialnym wspomagać się ponadto przy rewindykacyjnych i retrybucyj- nych działaniach przeciwko obcym grupom, np. w formie krwawej zemsty.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!