WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA

Wzajemne zobowiązania partne- nów wymiany handlowej, zawierają pakty przy­jaźni, ograniczają zakres działania zemsty i za­bezpieczają działalność mediatorów. Umowy te są powszechnie znane i przestrzegane, chociaż nie istnieją władze, które mogłyby interwenio­wać.Handel, zajęcie nader popularne wśród Da- flów, rodzi wiele sporów. Niespłacenie długu wynikającego z transakcji handlowej lub z ko­nieczności wniesienia płatności ślubnej prowa­dzi do napięć i użycia przemocy.Jakie ma szanse osobnik A, któremu osobnik B nie wypłacił (zwykle w bydle) części należ­ności? Jeżeli A należy do lineażu słabszego niż lineaż B, wówczas sam nie może nic uczynić i przekaże swoje roszczenie spadkobiercom. Je­żeli A i B są jednakowo silni prestiżowo i ro­dzinnie, to A będzie próbował odebrać dług si­łą, zabierając np. sztukę bydła prawdopodobnie większej nieco wartości niż ta, która mu się na­leży.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!