WSZYSTKIE OKREŚLENIA

Wszystkie tego typu okoliczności będą wzięte pod uwagę przy ocenie „rozsądności” roszczeń.Reasumując, P. H. Gulliver wymienia cztery cechy, którymi odznacza się typowe rozstrzy­gnięcie sporu wśród społeczeństwa Ndendeuli.Po pierwsze, jest to wynegocjowany kompro­mis pomiędzy przeciwnymi stanowiskami. Na­wet tam, gdzie czyjeś roszczenie jest właściwie bezsporne, dojdzie zwykle do pewnego kompro­misu dla okazania dobrej Woli obu stron.Po drugie, rozstrzygnięcie zależy nie tylko od oceny wzorców, wzajemnych oczekiwań stron, ich roszczeń i siły przetargowej obu grup dzia­łania, ale również od ewentualnych skutków ja­kie może ono mieć dla interesów innych osób i społeczności jako całości.Po trzecie, aby rozstrzygnięcie było ważne, musi być przyjęte dobrowolnie przez obie stro­ny. Nie można zmusić strony do zgody, albo­wiem nie istnieją niezbędne ku temu środki re­alizacji przymusu. Tylko perswazja stronników może przekonać powoda czy pozwanego.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!