WIELOŚĆ GRUP

Sprzyja temu wielość grup odgrywających ważną rolę w życiu jednostki, znaczenie związków powino­wactwa obok pokrewieństwa, grupy krewnych ojca obok własnej grupy krewnych w linii ma­cierzystej, współpraca obrzędowa sąsiedztwa i wioski, tak ważna dla indywidualnego jak i ogólnego dobrobytu. Zasadniczym wzorcem kulturowym jest jednak domaganie się z bronią w ręku poszanowania swoich uprawnień, co mo­że łatwo doprowadzić do rozpadu dotychczaso­wych stosunków współpracy, tym bardziej że typ gospodarczy Tonga i związanych z nim sto­sunków własnościowych ułatwia przenosze­nie się zarówno jednostek (jeśli nie znajdują do­statecznego poparcia wśród swoich krewnych) jak i całych grup z jednej społeczności lokalnej do drugiej lub też zakładanie nowych osiedli len wojowniczy rys kultury prawnej Tonga znajduje u niektórych innych ludów i plemion jeszcze silniejszy wyraz, jak np. u Nuerów czy Ifugao Dafla i Komanczów, o których będzie mowa dalej.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!