WAŻNE NARUSZENIE

Drugą postacią jest naruszenie szczególnie ważnych wedle opinii publicznej za­kazów. Ważności tych zakazów niepodobna oce­niać wedle kryteriów obiektywnych. Pewne po­zornie drugorzędne zakazy mogą mieć w ukła­dzie symbolicznym danego społeczeństwa dużo większe znaczenie, niż się to wydaje obserwa­torom (zależnie od koncepcji sacrum i towarzy­szących jej atrybutów).U podstaw działania prawa gradientu reakcji publicznej leży pewna zasada wyższego stop­nia. Może ona być zasadą niesformułowaną bez­pośrednio w systemie kulturowym, a wynikać z faktycznych konieczności współpracy gospo­darczej, społecznej i ceremonialnej w ramach grupy lokalnej. Jej działanie daje się zauważyć najwyraźniej w stosunku tubylców do sporów między członkami grupy.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!