W MATERIALNY SPOSÓB

Chęć podkreślenia w materialny sposób ustano­wionej więzi przyjaźni, chęć ustalenia związ­ków przyjacielskich, zaś na tej bazie wzajem­nych obowiązków pomocy i poparcia między ludźmi zamieszkującymi różne rejony w niezor- ganizowanym politycznie kraju, uzyskania du­żej ilości klientów i stronników, gdy wypoży­czenie ma charakter jednostronny. U Tonga naj­ważniejszy obecnie wydaje się inny, równie ważki motyw jakim jest chęć zabezpieczenia się od wymagań ze strony krewnych. Zgodnie z teo­rią, każdy może bez pytania korzystać z wła­sności swojego krewnego, i młodzi ludzie nieraz nadużywają tego uprawnienia, chcąc zebrać środki na odpowiednią płatność ślubną czy za­bezpieczyć inne potrzeby.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!