SYSTEMY WIERZEŃ

przed­państwowych są dość zbliżone do systemu Semangów. W każdej społeczności pojawia się po­trzeba nawiązania kontaktu ze światem nad­przyrodzonym. W różnych kulturach nieco od­miennie kształtują się cechy, jakim musi odpo­wiadać jednostka trudniąca się mniej lub bardziej „zawodowym” pośrednictwem pomię­dzy społecznością a bóstwem. W grupach ło- wiecko-zbierackich status szamana i status przywódcy nie są ze sobą skorelowane. Obser­wując rozwój społeczeństw przedpaństwowych widzi się dwa kierunki powiązań między insty­tucją szamana a instytucją przywódcy. Może dojść do sakralizacji wodzów bądź też do wy­tworzenia odrębnego profilu strukturalnego, w którym kapłani sprawują samodzielną kontrolę nad zachowaniami jednostek.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!