RACJE I PROPOZYCJE

Monkalun nie zajmował się wyłącznie obro­ną interesów powoda, lecz dbał również o za­bezpieczenie interesów pozwanego, zgodnie z powszechnie uznawanymi normami. Strony nie spotykały się ze ‚sobą osobiście, lecz za pośred­nictwem monkaluna. Tok postępowania był na­stępujący: monkalun przedstawiał pozwanemu roszczenia powoda. Jeżeli pozwany był znany ze swego niewłaściwego postępowania, monkalun mógł z wojennym nożem w ręku zmusić go dlo wysłuchania argumentów. Jednak z uwagi na prestiż społeczny i sławę łowcy głów, autorytet monkaluna był zwykle wystarczający, a groźba skuteczna. Pozwany przedstawiał teraz swoje racje i propozycje, a rrionkalun przekazywał je powodowi i jego rodzinie.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!