POCZĄTKOWY PRZYWÓDCA

Poszczególne społecz­ności są nawzajem od siebie oddzielone nieu- prawnym i niezamieszkanym obszarem lasu. Nie istnieje szersza organizacja polityczna, która łączyłaby poszczególne społeczności w jedność, przy tym brak jest również wyodrębnionych po­zycji władzy na szczeblu lokalnym. Początko­wy przywódca osadników nie zachowuje swej pozycji, a w każdym razie nie staje się „wo­dzem” czy też „naczelnikiem” grupy. Są oczy­wiście ludzie wpływowi i przewodzący grupie w wielu sprawach należących do opinii społecz­nej, ale ich sytuacja nie jest trwała i jedno­znaczna. Wiek, zasługi, charakter, uzdolnienia wprowadzają jednostkę w krąg osób określa­nych mianem mundu mukurungwa, co literalnie znaczy „wielki człowiek”, ale zakres nazwy nie jest ostro zdefiniowany.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!