KONTROLA ZACHOWAŃ

Przykładami mo­gą tu być reakcje otoczenia zmuszające nas do określonego sposobu ubierania, wyrażania i za­chowania się — zalecenia mody, etykiety i do­brych obyczajów odczuwane nieraz jako przy­mus i to bardziej dotkliwy niż przymus ze stro­ny władzy państwowej. Pojęcie kontroli spo­łecznej bywa najczęściej stosowane dla ozna­czenia kontroli zachowań wewnątrz grupy, dla oznaczenia sytuacji, w których jesteśmy kon­trolowani przez otoczenie, z którym pozostaje­my w jakiejś osobistej więzi, do którego przy­należymy. Ten aspekt kontroli społecznej od­różnia ją w sposób istotny od kontroli państwo­wej) gdyż ta nie zakłada więzi subiektywnych i jest wykonywana w zasadzie wobec wszystkich osób przebywających na określonym teryto­rium, a w szczególności wobec własnych oby­wateli.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!