INDYWIDUALNY WYSIŁEK

Wedle drugiego, konieczne jest istnienie okresu ścisłej wspólnoty w posiadaniu i użytkowaniu dóbr. Z przytoczonych tu przykładów wynika nieco odmienny model społeczeństwa przedpań- stwowego. Model, w którym szacunek dla indy­widualnego wysiłku idzie w parze z zapewnie­niem możliwie równomiernego rozdziału jego rezultatów. A uznanie indywidualnej własności różnych dóbr łączy się z nałożeniem obowiązku ofiarowywania i odwzajemniania otrzymanych darów.Rozpowszechnione w socjologii pojęcie kontroli społecznej nie należy do najbardziej precyzyjnych. Można podejrzewać, że zrodziło się z potrzeby wyróżnienia takich nacisków spo­łecznych, które obok działania władzy państwo­wej zmierzają do ukształtowania postaw, a przede wszystkim — zachowań jednostek zgod­nie z określonymi wzorcami.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!