DWA WYJŚCIA

W takim przypadku są dwa wyjścia, albo mi­gracja do innej, albo założenie inowej społecz­ności lokalnej. Może to być rezultatem jakiegoś innego nierozwiązanego konfliktu.W podobny sposób są rozwiązywane spory po­między ludźmi należącymi do różnych społecz­ności, ale P. H. Gulliver nie podaje w tym względzie żadnych bliższych szczegółów. Można domyślać się podobieństwa przede wszystkim tam, gdzie spór dotyczy krewnych lub ludzi ma­jących wspólnych krewniaków, którzy najpraw­dopodobniej działają w przypadku sporu w cha­rakterze mediatorów.Funkcja mediacji w sporach wśród- Ndendeuli jest, jak to już powiedziano, związana z okreś­lonym^ typem uznanych więzi pokrewieństwa.

Witaj na moim blogu! Serwis w całości poświęcony jest rodzinie i relacjom w niej panujących. Znajdziesz tutaj wiele artykułów zaczerpniętych z mojego doświadczenia i pracy jako psycholog rodzinny. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką to zapraszam do czytania!