Kategoria: Pośrednicy i rozjemcy

MOŻLIWOŚĆ UPORZĄDKOWANIA

Proste społeczności zbieracko-łowieckie dostarczają przykładu na rzecz tezy głoszącej moż­liwości uporządkowanego współżycia i współ­działania ludzkiego w warunkach braku nad­rzędnej struktury przymusu. Istnienie społeczne nigdy nie przybiera formy całkowicie samo­dzielnego bytowania rodziny nuklearnej, tj. mał­żonków i

W ŚWIETLE DANYCH

W przy­padku społeczności najprostszych nieraz podsta­wę tę widziano w stosunkach pokrewieństwa, tak jakby nieco powyżej rodziny nuklearnej miały one mieć charakter stosunków natural­nych, samych przez się zrozumiałych, a nie spo­łecznych. Wiąże się z tym rozpowszechnidna

OPARCIE NA BADANIACH

Wniosek ten W. R. Kabo opiera głównie o ba­dania nad organizacją społeczną tubylców Au­stralii. Pozwalają one stwierdzić przede wszyst­kim, że u niektórych plemion rozmiary i cha­rakter zbiorowego współdziałania wahają się w zależności od pory roku

POGARSZANIE SIĘ WARUNKÓW

W miarę pogarszania się warunków na­turalnych w ciągu roku wspólnota ta ulega roz­padowi na coraz to mniejsze jednostki, aż do­chodzi w okresie krytycznym do poziomu rodziny nuklearnej. Z punktu widzenia poje­dynczego Walbiri świat społeczny rozciąga

W GRUPACH LOKALNYCH

Wreszcie Pintugi, Walbiri, mieszkańcy Groote Eylandt — żyją przez większą część roku w grupach lokalnych, w których ewentualne pokrewieństwo nie ma większego znaczenia. Podobnie zróżnicowana sytuacja istnieje w przypadku innych ludów zbieracko-łowieckich. I tak np.

ŻYCIE POLITYCZNE I PRAWNE

Wydaje się, że życie polityczne i prawne tych społeczeństw rozgrywa się w warunkach konfliktu między zasadą lojalności wobec krew­nych a potrzebą istnienia, prowadzącej wspól­nie działalność gospodarczą, grupy lokalnej. Tam, gdzie ród nie ma charakteru lokalnego,

ODMIENNOŚĆ PLEMION

U Pigmejów „Nie było wodzów ani instytucji rad. W każdej dziedzinie życia […] mogły się znaleźć jedna lub dwie osoby — mężczyźni czy kobiety — bardziej wybitna niż reszta, lecz zwykle w sprawach zupełnie praktycznych”

SZANSE CZŁOWIEKA

Zalety te to zręczność w polowaniu i wojnie, wielkoduszność i uprzejmość oraz niewybuchowy charakter. Człowiek, który je posiada niewątpliwie ma szansę zdobycia wpływowej pozycji w społecz­ności i we wszystkich sprawach jego opinia mo­że więcej znaczyć

TALENT I DOŚWIADCZENIE

Talent łowiecki, doświadczenie życiowe, spryt i pomysłowość itp. powodują, że ktoś uzyskuje naczelną pozycję w grupie. U Eskimosów Karibu przywódcę nazywa się- ihumitak, czyli „ten, który myśli o innych”, na Ziemi Baffina — pimain, czyli

INNE PODŁOŻE STOSUNKÓW

Stwierdzany przez M. Meggitt negatywny stosunek australijskich Jir-Joront do władzy ma mieć inne podłoże. Podczas gdy w przytoczo­nych powyżej przypadkach wzajemne relacje, przynajmniej między dorosłymi mężczyznami, można określić mianem równości, to w przypad­ku rozwiniętych australijskich