Kategoria: Pośrednicy i rozjemcy

MOMENT PSYCHOLOGICZNY

Towarzyszący im moment psychologiczny, w postaci wzorca człowieka bezinteresownie szczo­drobliwego i hojnego, sprzyja redystrybucji nadwyżek dóbr pomiędzy bardziej potrzebują­cych współplemieńców. Możliwość rozłożenia wymiany ekwiwalentnej w czasie, często ure­gulowana kalendarzem uroczystości religijnych i społecznych, zapewnia trwałość

INDYWIDUALNY WYSIŁEK

Wedle drugiego, konieczne jest istnienie okresu ścisłej wspólnoty w posiadaniu i użytkowaniu dóbr. Z przytoczonych tu przykładów wynika nieco odmienny model społeczeństwa przedpań- stwowego. Model, w którym szacunek dla indy­widualnego wysiłku idzie w parze z

KONTROLA ZACHOWAŃ

Przykładami mo­gą tu być reakcje otoczenia zmuszające nas do określonego sposobu ubierania, wyrażania i za­chowania się — zalecenia mody, etykiety i do­brych obyczajów odczuwane nieraz jako przy­mus i to bardziej dotkliwy niż przymus ze stro­ny

W NAJPROSTSZYCH SPOŁECZEŃSTWACH

Przeciwstawienie, o którym była mowa, traci jednak na znaczeniu, jeśli uświadomimy sobie, że procesy kontroli mogą być wykonywane tylko w odniesieniu do osób, nad którymi grupa panuje w tej czy innej formie. Raz jest to

PANOWANIE NAD SOBĄ

Te różne formy panowania są ze sobą na tyle przemieszane, iż wydaje się konieczne potraktowanie kontroli społecznej jako pojęcia tak ogólnego, że obejmu­jącego swym zakresem zarówno działania orga­nów władzy państwowej, jak i rozplotkowanego sąsiedztwa, ojca

DLA WYJAŚNIENIA

Parę słów wyjaśnienia. Grupa może kontro­lować zachowanie jednostki w oparciu o wzorce, których sama nie wymyśliła, ale zostały jej przekazane i wówczas proces 1 odbywa się na zewnątrz grupy, a proces 2 przebiega pomiędzy stanowiącym

PIERWSZY PRZYPADEK

Pierwszym przypadkiem nie intere­sujemy się, ponieważ porównanie — to dla nas właśnie- kontrola w sensie ścisłym. Warto na­tomiast zaznaczyć, że reakcje korygujące to również te, które są tak rozumiane przez kon­trolujących, niezależnie od skutków ich

PORÓWNANIE PRZEZ LEKARZY

Lekarze po­równują stan zdrowia z przyjętymi przez medy­cynę wzorcami zdrowia i normalności psychicz­nej i biologicznej, inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli porównują działalność instytucji, przedsiębiorstw, urzędów i organizacji z odpo­wiednimi orzepisami prawa, krytycy porównują opublikowane utwory z

UREGULOWANIE W SPOŁECZNOŚCIACH

Chcielibyśmy zobaczyć obecnie, jak jest to uregulowane w społecznościach, w których nie tylko nie ma władzy państwowej, ale brak jest takich prostych form władzy, jak instytucja wo­dza, sądu plemiennego czy stowarzyszenia wo­jowników. Interesują nas społeczeństwa

PROCES KONTROLI SPOŁECZNEJ

Przyjąwszy, że procesy kontroli społecznej są wskaźnikiem dążenia do utrzymania określonego ładu spo­łecznego, możemy nasze pytanie wyrazić nastę­pująco: czy w najprostszym typie społeczeństw ludzkich spotykamy się z Ładem Świadomym, a nie wynikającym tylko z identyczności